PROFESSIONALWRITERS

Our team is composed of university educated writers with long and vast experience in writing academic papers

COMPLIENCE WITH DEADLINES

We always deliver papers withing agreed deadlines and we also offer express writing

100% ORIGINALITY

All papers are always written as an original work according to client's needs - no plagiarism

PRICE QUOTEWITHIN 24 HRS.

We will assign a writer withing 24 hrs. who will wight individual needs of the assignment and will send you a price quotation

Ochranna osobných údajov

OCHRANNA OSOBNÝCH ÚDAJOV v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“)

 

Ochranna súkromia naších zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochrannu v maximalnej možnej miere.

 

Prevádzkovateľ:

Podklady LTD

27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX, IČO: 11664420( ďalej len podklady ltd ), email: info@podklady.sk, tel. +421 23 305 6120.

 

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, dátum narodenia ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu.

Spracuvávame vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

Identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko

Kontaktné údaje: emailova adresa a telefónne číslo ( nepovinné údaje )

 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli spracuvávame na účel využívania, uplatňovania reklamácii, , komunikáciu s vami, Osobné údaje spracuváme na základe podpísania tohto súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

 

 

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony ,obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania  alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, Spracovanie osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti podklady s.r.o, napr. splnenie zákonných archivačných lehôt vyplýva z § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a zaistenie dôkazného materiálu vyplýva z § 13 ods. 1 písm. f) Zákona. 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnuť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

 

Kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Vaše osobné údaje spracúvame v maximalnej miere interne v rámci podklady s.r.o

Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 

Práva

Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva:

  • právo na prístup k osobným údajom(§ 21 Zákona),
  • právo na opravu(§ 22 Zákona),
  • právo na vymazanie(§ 23 Zákona),
  • právo na obmedzenie spracúvania(§ 24 Zákona),
  • právo na prenosnosť údajov(§ 26 Zákona),
  • právo namietať spracúvanie(§ 27 Zákona),
  • právo odvolať súhlas(§ 14 ods. 3 Zákona),
  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ( Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 ) ak sa domienate, že spracuvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

 

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu podklady s.r.o, elektronicky na emailovu adresu info@podklady.sk alebo osobným podaním žiadosti v sídle spoločnosti.

Pri žiadostiach najmä o prístup a prenos vašich osobných údajov sme povinný overiť vašu totožnosť a to nahliadnutím dokladu totožnosti s fotografiou. Z tohto dôvodu je takéto žiadosti možné podávať len osobne v sídle spoločnosti.

Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odppovedať bez zbytočného odkladu najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch je lehota predĺžená o ďaľšie dva mesiace.